top of page

Членски внос

С решение на общото събрание на РФК-Благоевград месечния членски внос беше променен на 13 лева на месец.

Удобно и лесно може да заплатите своя дължим членски внос под формата на пазаруване в онлайн магазин

ПЪРВОНАЧАЛНО ВПИСВАНЕ

1. Заявление за вписване;

2. Диплома за завършено висше образование с придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност от професионално направление „Фармация“ и професионална квалификация „магистър-фармацевт“ – всички страници на дипломата и приложението - нотариално заверено копие;

3. Копие (фотокопие) на документ за придобита специалност за СДО или за научна степен и заемана академична длъжност – при наличие на такива;

4. Документи, удостоверяващи местоработата / местоработите и стажа на лицето както следва:

- „Справка актуално състояние на действащите трудови договори“ издадена от НАП, към момента на подаване на заявлението – заверено копие;

- Справка от НАП за приети и отхвърлени уведомления по чл.62, ал.5 от КТ за всеки договор – заверено копие;

- Трудова и/или служебна книжказаверено копие; (възнагражденията могат да бъдат заличени)

- Заверен от работодателя препис от: трудов договор (за всяка месторабота по отделно) - за лица наети по трудово правоотношение, и/или заповед за назначаване - за лица наети по служебно правоотношение, и/или договор за управление – за лица на ръководни длъжности или лица, които не упражняват професията си, от който е видно заеманата длъжност, местоработата, мястото на извършване на дейността и продължителността на работното време;

5. Извлечение от регистъра за наложени наказания – при подновяване на членството - оригинал;

6. Актуална портретна снимка в електронен формат с резолюция 300dpa;

7. Актуално свидетелство за съдимост /оказано за членство в съсловна организация/ - оригинал;

8. Разрешение за дългосрочно пребиваване и работа в страната – за чужди граждани – нотариално заверено копие;

9. удостоверение и сертификати за преминати форми на продължаващо обучение в последната 1 /една/ година, ако са налице такива - копия;

10. Копие от лична карта с подпис на притежареля и текст "Вярно с оригинала";

11. Декларация на субект за информация за обработка на лични данни;

12. Копие от платежно нареждане (на хартия или електронно) за заплатен всъпителен членски внос от 20 лева и по 13 лева месечен членски внос до края на шестмесечието, през което магистър-фармацевтът се вписва (януари-юни или юли-декември). Пример, заявление се подава на 17.03.2021г. - необходимо е да се заплати 20 лева всъпителен членски внос и по 13 лева за март, април, май и юни, или общо 78 лева.

bottom of page