top of page

Връзка с нас

 

ИМЕЙЛ

office@rfkblagoevgrad.orgТелефони

Моб. телефон: 0878 831130 - Румяна Рилска

Моб. телефон: 0887 976455 - маг.фарм. Евгени Антонов

Моб. телефон: 0878 287705 - маг.фарм. Константин Качулев, доктор по медицина

Офис

АДРЕС

България

2700, Благоевград

ул. Иван Михайлов 49Б

ет.2, офис 203

Благодарим за съобщението!

Често задавани въпроси

1

​Какви документи са нужни за първоначално вписване?

1. Заявление за вписване;

2. Диплома за завършено висше образование с придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност от професионално направление „Фармация“ и професионална квалификация „магистър-фармацевт“ – всички страници на дипломата и приложението - нотариално заверено копие;

3. Копие (фотокопие) на документ за придобита специалност за СДО или за научна степен и заемана академична длъжност – при наличие на такива;

4. Документи, удостоверяващи местоработата / местоработите и стажа на лицето както следва:

- „Справка актуално състояние на действащите трудови договори“ издадена от НАП, към момента на подаване на заявлението – заверено копие;

- Справка от НАП за приети и отхвърлени уведомления по чл.62, ал.5 от КТ за всеки договор – заверено копие;

- Трудова и/или служебна книжказаверено копие; (възнагражденията могат да бъдат заличени)

- Заверен от работодателя препис от: трудов договор (за всяка месторабота по отделно) - за лица наети по трудово правоотношение, и/или заповед за назначаване - за лица наети по служебно правоотношение, и/или договор за управление – за лица на ръководни длъжности или лица, които не упражняват професията си, от който е видно заеманата длъжност, местоработата, мястото на извършване на дейността и продължителността на работното време;

5. Извлечение от регистъра за наложени наказания – при подновяване на членството - оригинал;

6. Актуална портретна снимка в електронен формат с резолюция 300dpa;

7. Актуално свидетелство за съдимост /оказано за членство в съсловна организация/ - оригинал;

8. Разрешение за дългосрочно пребиваване и работа в страната – за чужди граждани – нотариално заверено копие;

9. удостоверение и сертификати за преминати форми на продължаващо обучение в последната 1 /една/ година, ако са налице такива - копия;

10. Копие от лична карта с подпис на притежареля и текст "Вярно с оригинала";

11. Декларация на субект за информация за обработка на лични данни.

12. Копие от платежно нареждане (на хартия или електронно) за заплатен всъпителен членски внос от 20 лева и по 10 лева месечен членски внос до края на шестмесечието, през което магистър-фармацевтът се вписва (януари-юни или юли-декември). Пример, заявление се подава на 17.03.2021г. - необходимо е да се заплати 20 лева всъпителен членски внос и по 13 лева за март, април, май и юни, или общо 78 лева.

2

Банкови сметки

За получател вписвайте:

РЕГИОНАЛАНА ФАРМАЦЕВТИЧНА КОЛЕГИЯ-БЛАГОЕВГРАД

или

РФК-Благоевград

1.БАНКА АйКард АД

IBAN: BG87INTF40015001799205

BIC/SWIFT: BGUSBGSF


2.БАНКА ПИБ АД

IBAN: BG75FINV915010UB112423

BIC/SWIFT: FINVBGSF

3

След колко време може да ми бъде издадено удостоверение за членство, което да послужи пред РЗОК/НЗОК?

Стандартното време за издаване на удостоверение, което да послужи пред РЗОК е прието от УС на РФК-Благоевград като 10 работни дни или 14 календарни. УС на РФК-Благоевград прави всичко възможно да съкрати времето максимално. Когато издаването на удостоверение е важно да се извърши спешно, се уверете, че членският Ви внос е платен коректно и в срок. В тази ситуация е важно да се свържете с техническия секретар на колегията или с председателя й като съобщите за породената спешност. УС на РФК-Благоевград разчита всички колеги да планират издаването на такива документи своевременно и да ограничат издаването им в по-кратки от предвидените срокове. Важно е при искането за издаване на такива удостоверение, всички актуализирани договори и/или лични карти да бъдат предоставени своевременно.

4

Какъв е размерът на членския внос?

Членския внос остава непроменен и е в размер на 10 лв. на месец. Обикновено се заплаща на два пъти през годината за първо и второ полугодие за минал период. Първо полугодие се заплаща до 30 юни на текущата година, а второ полугодие се заплаща до 31 декември на текущата година. Всяко просрочие на дължимия членски внос може да доведе до внезапно изключване от колегията на съответния член дължащ членски внос или да забави издаването на съотвени документи до заплащане на дължимия членски внос.

5

УСТАВ

ТУК може да откриете устава на организацията.

bottom of page