Отчетно-изборно събрание

Предстои отчетно-изборно събрание на 30 Октомври 2022 г. 

1/3

РФК - Благоевград

Неправителствена организация на магистър-фармацевтите от област Благоевград

100%

1/3

РФК - Благоевград

Неправителствена организация на магистър-фармацевтите от област Благоевград

100%

ПОКАНА

Регионална Фармацевтична Колегия - Благоевград (РФК) организира

събрание на колегията, което ще се проведе на 30.10.2022 г.

Управителният съвет на РФК-Благоевград, Ви кани на събрание на колегията за избор на делегати за Отчетно-изборно общо събрание.

Събранието за избор на делегати за общо събрание ще се проведе в съответствие с чл.21, ал.1 от ЗСОМФ на 30.10.2022 г. от 8:30 часа в зала № 5 на Община Благоевград /адрес гр. Благоевград, пл. "Георги Измирлиев" №1/.

ДНЕВЕН РЕД:

т. 1. Избор на редовни делегати за Общо събрание на РФК - Благоевград.

т. 2. Избор на резервни делегати за Общо събрание на РФК - Благоевград.

При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.23, ал. 2 от ЗСОМФ, събранието ще се проведе на същото място и при същия дневен ред от 09:30 часа при спадащ кворум.

С уважение:

маг.-фарм. Константин Качулев, дм

Председател на РФК - Благоевград

ПОКАНА

Регионална Фармацевтична Колегия - Благоевград (РФК) организира

Отчетно-изборно общо събрание на колегията, което ще се проведе на 30.10.2022 г.

Общото събрание на делегатите на РФК - Благоевград ще се проведе от 10:00 часа в зала № 5 на Община Благоевград /адрес гр. Благоевград, пл. "Георги Измирлиев" №1/, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

т. 1. Изменение и допълнение на Устава на РФК – Благоевград.

т. 2. Отчет за дейността на Управителния съвет (УС) на РФК-Благоевград.

т.2а  Отчети за дейността на Комисията по етика и качество (КЕК) и Контролна комисия (КК) на РФК-Благоевград.

т. 3. Освобождаване на членовете на УС, на КЕК и КК на РФК-Благоевград от отговорност за дейността им за периода м.Октомври-2019 г. – м.Октомври-2022  г.

т. 4. Избор на Председател и членове на Управителния съвет на РФК-Благоевград.

т. 5. Избор на Председател и членове на Контролната комисия на РФК-Благоевград.

т. 6. Избор на Председател и членове на Комисията по етика и качество на РФК-Благоевград.

т. 7. Избор на делегати и резервни делегати за предстоящия VII-ми Редовен Конгрес на БФС.

т. 8. Разни.

При липса на кворум, на основание чл.23, ал. 2 от ЗСОМФ, Общото събрание ще се проведе на същото място и при същия дневен ред от 11:00 часа при спадащ кворум.

С уважение:

маг.-фарм. Константин Качулев, дм

Председател на РФК Благоевград

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 от магистър-фармацевтите, членове на Регионална фармацевтична колегия - Благоевград, приета на кръгла маса на тема "Проблемите в аптеките – отдолу нагоре" проведена в гр. Сандански, комплекс "Медите", на 15.05.2022 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

Ние фармацевтите, редовни членове на Регионална фармацевтична колегия – Благоевград,

 

Обезпокоени

 

от непрекъснато влошаващата се среда за работа в и управление на аптеката;

от непрекъснато изменящото се законодателство без оценка на влиянието върху финансовото състояние на аптеките;

от непрекъснато повишаващото се очакване аптеката да поема социалната роля на държавата;

от непрекъснато повишаващите се цени на външни услуги за аптеките, необходими за осъществяване на дейността,

 

считайки, че чистият пазарен модел на лекарствоснабдяването, целящо повече продажби за повече печалба е изчерпан;

 

Декларираме следното:

 

 1. Не сме съгласни да заплащаме всякакви видове такси към фирмите предоставящи аптечно-складов софтуер, без да може тези, които ни регулират и вменяват разходи – законодатели и изпълнителна власт, нормативно да осигурят и приходите в аптеките.

 2. Настояваме Български фармацевтичен съюз да изисква от Българската организация за верификация на лекарствата, като неин член да създаде механизъм за финансиране на процесът по верификация на лекарствата, както е регламентирано в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и Делегиран Регламент (ЕС) 2016/161 на Комисията. Не сме съгласни да заплащаме месечни и годишни абонаменти за тази дейност.

 3. Не сме съгласни да поемаме допълнителните разходи за въвеждане на електронизация в аптеките, изисквани от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и европейското законодателство. В писмо отговор на Европейската комисия към Инициативен комитет от магистър-фармацевти, чийто член и Регионална фармацевтична колегия – Благоевград, ясно и еднозначно ни беше обяснено, че такива разходи по електронизация и верификация са предвидени в различни фондове на Европейския съюз.

 4. Предлагаме ревизия на модела на ценообразуване на лекарствата, който е опорочен и лишава свръх регулираните аптеки от законовите надценки. Вместо да се облекчават административно, на аптеките се вменяват все повече изисквания, което ги декапитализира.

 5. Изискваме от Български фармацевтичен съюз да подобрят условията на типовия договор за аптеките, който договарят с Националната здравноосигурителна каса.

 6. Настояваме за фиксиране на цените на лекарствата по лекарско предписание на нормативно определените цени по моделът в Португалия, Испания, Италия, Гърция и други, което в съчетание със социално значимата дейност извършвана от аптеката ще доведе до повишаване нивото на информираност на пациента, понижаване разходите на публичните средства изразходвани от обществения фонд и подобряване на терапията на пациента и повишаване на доверието към високо квалифицираната фармацевтична грижа.

 7. Всички наши изисквания целят подобряване качеството и количеството на фармацевтичните грижи, които ние фармацевтите полагаме за нашите пациенти.

Управителен съвет

169002577_10161110438269488_265467708550

Магистър-фармацевт Константин Качулев, дм

 • depositphotos_93318912-stock-illustratio
 • Facebook
 • Grey LinkedIn Icon

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Pic_UIN_0110000214.jpg

Магистър-фармацевт Елица Петрова-Кирлиева

 • Facebook

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Pic_UIN_0110000189.jpg

Магистър-фармацевт Евгени Антонов

 • Facebook

СЕКРЕТАР

РФК Благоевград обхваща общините: Банско, Белица, Благоевград, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово, Якоруда.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Председател на УС на РФК:
Маг.-фарм. Константин Качулев

Заместник-председател:

Маг.-фарм. Елица Петрова-Кирлиева

Главен секретар:
Маг.-фарм. Евгени Антонов

Членове на УС на РФК:
Маг.-фарм. Мария Димчева
Маг.-фарм. Милка Николова
Маг.-фарм. Цецка Алексиева-Джабирова
Маг.-фарм. Цветомир Танев
Маг.-фарм. Антония Николова
Маг.-фарм. Катина Илчова

КОНТРОЛНА КОМИСИЯ
Председател:
Маг.-фарм. Валентина Пешева
Членове: Маг.-фарм. Илия Спасов, Маг.-фарм. Невена Узунова

КОМИСИЯ ПО ЕТИКА И КАЧЕСТВО
Председател: Маг.-фарм. Невяна Чонева
Членове: Маг.-фарм. Христина Чимиев, Маг.-фарм. Виктория Вятрова, Маг.-фарм. Виолина Бозданска, Маг.-фарм. Марияна Балтаджева