top of page
Search

Покана до всички заинтересовани лица за извършване на регистрация за подаване на данни към Специализ


  • 14 Август 2020

Уважаеми дами и господа,

От 15.08.2020 г. започва приемането и обработката на заявки за достъп до Специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти, включени в Позитивния лекарствен списък. На адрес https://sespa.mh.government.bg всички задължени по ЗЛПХМ субекти, в двумесечен срок, трябва да подадат заявка за достъп и да получат регистрационни данни за работа със системата.

Специализирана електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти, включени в Позитивния лекарствен списък е предназначена да събира информация за доставени и отпуснати/продадени количества лекарствени продукти в страната. На база събраната информация ще се генерира списък с лекарствени продукти, за които е установен недостиг. Лекарствените продукти, включени в този списък са забранени за износ в чужбина.


Задължени субекти според ЗЛПХМ, които трябва да се регистрират, са всички:

* притежатели на разрешение за употреба на лекарствени продукти;

* притежатели на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти;

* притежатели на разрешение за паралелен внос на лекарствени продукти;

* притежатели на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.


11 views0 comments

Recent Posts

See All

Дневен ред на Общото събрание на 27.01.2024г.

1. Откриване на общото събрание - Приветствие от председателя - Уведомление за целите и предстоящите точки от дневния ред 2. Гласуване на 3 дати за редовно заседание на УС на РФК-Благоевград - Предста

Comments


bottom of page