top of page
Search

ПИСМО ДО ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛНАЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - БЛАГОЕВГРАД Д-Р ИВАЙЛО ДИМИТРОВ

УВАЖАЕМИ Д-Р ДИМИТРОВ,

В УС на РФК-БЛАГОЕВГРАД на БФС постъпи информация за провеждани систематични проверки на изпълнителите по договори по чл.45, ал.17 от ЗЗО – търговци на дребно на лекарствени продукти (аптеки) относно отпускане в полза на ЗОЛ на лекарствен продукт с търговски наименования Nootropil, INN Piracetam. Назрява подобен проблем и с други медикаменти, като в УС на РФК-Благоевград на БФС сме получили сигнали и за Cavinton, INN Vinpocetine.

Посоченият продукт (Nootropil) е предмет на паралелен внос, поради което същият има определени три различни кода в ПЛС и списък на ЛП на НЗОК.

При предписване медицинският специалист попълва произволно един от тези кодове, най-често кодът на ПРУ, които софтуерът предлага като първа алтернатива. При посещение в аптеката, ако продуктът, внесен от ПРУ не е наличен, някои търговци на дребно са отпускали същият продукт от паралелен внос, който, обаче, е с различен код. Проблемът е в липсата на нормативна уредба и пропускът да се предвиди замяна на код, като се има предвид, че става въпрос за един и същи лекарствен продукт, в една и съща опаковка, произведен от един и същи производител и произход (не е налице хипотеза на генерична замяна). Празнотата в правната уредба не следва да засяга достъпът на пациентите до амбулаторно лечение, предвид липсата на една партида от продукта (внесен от ПРУ) спрямо друга (внесена от паралелен внос). Предписващият не може да попълни предписанието при условията на алтернативност на отпускане, което означава на пациентите да бъде отказано отпускането на продукта, въпреки че е наличен в аптеката. Последното е нарушение на сключените договори с НЗОК доколкото продуктът е същият и е наличен в аптеката и необоснованият отказ е едно от най-тежките нарушения от страна на аптеката. Празнотата в правната уредба предпоставя аптеката да извърши винаги едно от две възможни нарушения – да откаже да отпусне продукта и да застраши живота и здравето на пациента (продуктът е за лечение на животозастрашаващи заболявания) или да отпусне продукта, като е налице несъответствие в кодовете.

Към настоящият момент няма изискване доставката на лекарства в аптеката да се извършва по отделни направления – за отпускане по рецепти за напълно или частично заплащани от НЗОК лекарства, и за отпускане в останалите случаи. Аптеките могат да зареждат общо лекарствата по фактури, които не са специфицирани за отпускане по рецепти за НЗОК. Т.е. без определени в тях кодове от списъка на лекарствата заплащани напълно или частично от НЗОК. При изпълнение на рецепта и отпускане на лекарство заплащано напълно или частично от НЗОК аптеката отпуска едно от наличните лекарства. При това тя присвоява код, който е посочен от лекаря в рецептата или както споменахме по-горе първия предложен от аптечно-складовия софтуер. Аптеката няма как да знае кое лекарство от кой вносител е постъпило на територията на страната. Лекарството е едно и също. От един и същи производител и дори с един и същи производствен партиден номер. Т.е. неопределяемо по показател вносител, от който зависи определения от НЗОК код. Изискването за съобразяване с източника на внос е неизпълнимо за аптеката и противоречи на материално-правните разпоредби и сключения с РЗОК индивидуален договор. В същото време не може да се говори за несъответстващи кодове по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 6 от ИД, тъй като има съответствие между кода, на който е изписано лекарството и самото лекарство. Несъответствие би имало само, ако лекарството е различно от изписаното от лекаря на този код, а не източникът на внос в страната.

Отново отбелязваме, че ако аптеката беше отказала отпускане на лекарството на основание аргументите, изложени в основанието за налагане на санкция, щяха да бъдат нарушени интересите на болния. А това е недопустимо, като вече имаме съдебно решение в тази насока. УС на РФК-БЛАГОЕВГРАД на БФС с помощта на колеги от РФК-ВЕЛИКО ТЪРНОВО на БФС проучи съдебната практика.

В съдебно решение № 157/05.04.2019 г. по адм. дело N 873 по описа на Административен съд Велико Търново за 2018 год. е записано че: „В крайна сметка основната задача на здравната каса, като орган провеждащ политиката в областта на здравеопазването, е грижата за пациентите. Всяко едно правило в областта, следва да бъде съобразено първо с тази основна цел и едва след това с опазването на публичните средства.“ А в случая дори не се обсъжда опазване на публични средства, а неспазването на несъществуващи изисквания.

Действащите условия и ред не съдържат изрично нарушение като описаното по-горе. УС на РФК-БЛАГОЕВГРАД на БФС се обръща към Вас с призив да не бъдат налагани санкции на аптеките за посоченото, тъй като последното ще съставлява, по същество, санкция за осигурен достъп на пациентите до лекарствена терапия. Също така, посоченото изискване би съставлявало и ограничение на вноса и разпространението на лекарствените продукти от паралелен внос, което е противно на чл.34 от Договор за функционирането на ЕС. Моля да бъде проведена среща, на която да обсъдим проблема и да се потърси общо разрешение в съответствие с правата на достъп на пациентите до лекарствена терапия и на правото на ЕС. В противен случай, аптеките ще бъдат принудени да сезират пациентските организации, обществеността и Европейската комисия.

Като благодарим предварително за правилната преценка на възникналия практически проблем, приемете нашите поздрави.


С уважение:

Маг. Фарм. Константин Георгиев Качулев, дм

Председател на УС на РФК-Благоевград на БФС

12.12.2021г.

20 views0 comments
bottom of page