top of page
Search

Отчетно-изботно общо събрание на Регионална фармацевтична колегия - Благоевград - Протокол

Общо събрание на Регионална фармацевтична колегия – Благоевград

Място: Благоевград, Община Благоевград, зала 5

Дата: 30.10.2022 г.

Час: 10:00 ч.

Отчетно-изборно събрание на РФК-Благоевград

Дневен ред

т. 1. Изменение и допълнение на Устава на РФК – Благоевград.

т. 2. Отчет за дейността на Управителния съвет (УС) на РФК-Благоевград.

т.2а Отчети за дейността на Комисията по етика и качество (КЕК) и Контролна комисия (КК) на РФК-Благоевград.

т. 3. Освобождаване на членовете на УС, на КЕК и КК на РФК-Благоевград от отговорност за дейността им за периода м.Октомври-2019 г. – м.Октомври-2022 г.

т. 4. Избор на Председател и членове на Управителния съвет на РФК-Благоевград.

т. 5. Избор на Председател и членове на Контролната комисия на РФК-Благоевград.

т. 6. Избор на Председател и членове на Комисията по етика и качество на РФК-Благоевград.

т. 7. Избор на делегати и резервни делегати за предстоящия VII-ми Редовен Конгрес на БФС.

т. 8. Разни.

В 10:00 ч. Председателят на РФК-Благоевград маг. фарм. Константин Качулев обяви начало на заседанието на Общото събрание на РФК-Благоевград.

На заседанието присъстват 18 магистър-фармацевти делегати на Общото събрание. Заседанието има кворум и може да започне.


Председателя на РФК-Благоевград маг.фарм. Константин Качулев предложи за председател на заседанието на събранието да бъде избран маг.фарм. Константин Качулев, а за секретар на заседанието да бъде маг.фарм. Евгени Антонов.

Други предложения: няма

Гласували „За“: 18

Гласували „Против“: 0

Гласували „Въздържал се“: 0


За председател на събранието беше избран маг.фарм. Константин Качулев;

За секретар на събранието беше избран маг.фарм. Евгени Антонов.


Председателя на събранието предложи гласуванията да бъдат явни с преброяване на гласовете с вдигане на ръце.

Гласували „За“: 18

Гласували „Против“: 0

Гласували „Въздържал се“: 0


Председателя на събранието предложи на събранието да преминат към точките от дневния ред.

Съставът на Общото събрание се разшири до 21.

т. 1. Изменение и допълнение на Устава на РФК – Благоевград.

Приема предложените промени в Устава.

Гласували „За“: 21

Гласували „Против“: 0

Гласували „Въздържал се“: 0


Константин Качулев Предлагам добавяне на нова точка в дневния ред:

Гласували „За“: 15

Гласували „Против“: 0

Гласували „Въздържал се“: 0


т.1.1. Определяне на членския внос на Колегията

Предложение 15 лева на месец от 01.01.2023 г.

Гласували „За“: 4

Гласували „Против“: 10

Гласували „Въздържал се“: 1


Предложение 13 лева на месец от 01.01.2023 г.

Гласували „За“: 11

Гласували „Против“: 0

Гласували „Въздържал се“: 4

Приет е членски внос в размер на 13 лева на месец от 01.01.2023 г.


т.2. Отчет на УС и на комисиите на РФК-Благоевград за мандат 2016-2019г.

Председателят на РФК-Благоевград маг.фарм. Константин Качулев представи отчета на УС на РФК-Благоевград за изминалия мандат 2019-2022г.

т.2.а. Отчети за дейността на Комисията по етика и качество (КЕК) и Контролна комисия (КК) на РФК-Благоевград

Представител на КЕК представи отчета на КЕК на РФК-Благоевград за изминалия мандата 2019-2022г.

Председателя на събранието даде думата на Председателя на Контролната комисия маг.фарм. Валентина Пешева за становище по представените отчети и за отчет на Контролната комисия за изминалия мандат 2019-2022г.

Председателя на Контролната комисия маг.фарм. Валентина Пешева сподели, че отчета е коректен и няма забележки.

т. 3. Освобождаване на членовете на УС, на КЕК и КК на РФК-Благоевград от отговорност за дейността им за периода м.Октомври-2019 г. – м.Октомври-2022 г.


След изслушванията, Председателя на събранието подложи на гласуване за одобрение така направените отчети и освобождаване от отговорност на представителите на ръководните органи на РФК-Благоевград:

Гласували „За“: 20

Гласували „Против“: 0

Гласували „Въздържал се“: 1


Избор на нови органи на управление на РФК-Благоевград.

т. 4. Избор на Председател и членове на Управителния съвет на РФК-Благоевград.

Председател на УС на РФК-Благоевград:

Номинирани:

1. Евгени Антонов, предложен от Константин Качулев - 21

2. Константин Качулев, предложен от Валентина Вакашинска - отвод

За Председател на УС на РФК-Благоевград е избран/а:

Евгени Антонов с УИН 0110000189

Заместник – председател/и на УС на РФК-Благоевград:

Номинирани:

1. Елица Петрова-Кирлиева, предложена от Евгени Антонов - 21

2. Константин Качулев, предложен от Елица Петрова-Кирлиева - 21

За Заместник-председател/и на УС на РФК-Благоевград е/са избран/а:

Елица Петрова-Кирлиева с УИН 0110000214

Константин Качулев с УИН 0110000154

Секретар на УС на РФК-Благоевград:

Номинирани:

1. Мария Димчева, предложен от Константин Качулев - 21

За Секретар на УС на РФК-Благоевград е избран/а:

Мария Димчева с УИН 0110000251

Членове на УС на РФК-Благоевград:

1. Милка Николова - 21

2. Цецка Алексиева-Джабирова - 21

3. Антония Николова - 21

4. Катина Илчова - 21

5. Илияна Парпелова-Метушева - 21

За Членове на УС на РФК-Благоевград са избрани:

1. Милка Николова с УИН 0110000144

2. Цецка Алексиева-Джабирова с УИН 0110000029

3. Антония Николова с УИН 0110000010

4. Катина Илчова с УИН 0110000238

5. Илияна Парпелова-Метушева с УИН 0110000273


т. 5. Избор на Председател и членове на Контролната комисия на РФК-Благоевград.

Членове на Контролната комисия на РФК-Благоевград:

1. Валентина Пешева за председател, от Константин Качулев - 21

2. Катя Бояджиева, от Валентина Пешева - 21

3. Христина Чимева, от Константин Качулев - 21

За Председател на Контролната комисия на РФК-Благоевград е избрана/а:

Валентина Пешева с УИН 0110000132

За Членове на Контролната комисия на РФК-Благоевград са избрани:

1. Катя Бояджиева с УИН 0110000147

2. Христина Чимева с УИН 0110000107


т. 6. Избор на Председател и членове на Комисията по етика и качество на РФК-Благоевград.

Членове на Комисията по етика и качество на РФК-Благоевград:

1. Марияна Балтаджиева за председател, от Антония Николова - 21

2. Наджибе Топова, от Марияна Балтаджиева - 21

3. Надежда Димитрова, от Марияна Балтаджиева – 21

4. Соня Антонова, от Константин Качулева – 21

5. Йоана Стойкова, от Мария Димчева - 21

За Председател на Комисията по етика и качество на РФК-Благоевград е избрана:

Марияна Балтаджиева с УИН 0110000042

За Членове на Комисията по етика и качество на РФК-Благоевград са избрани:

1. Наджибе Топова с УИН 0110000311

2. Надежда Димитрова с УИН 0110000143

3. Соня Антонова с УИН 0110000188

4. Йоана Стойкова с УИН 0110000304


т. 7. Избор на делегати и резервни делегати за предстоящия VII-ми Редовен Конгрес на БФС.


При списъчен състав от 250 членове, РФК-Благоевград се представлява от 17 делегата на Конгреса на Българския фармацевтичен съюз. Освен делегатите, се избират и 6 резервни делегата.

Предложения:

Всички избрани в органите на Колегията.

Гласували „За“: 21

Гласували „Против“: 0

Гласували „Въздържал се“: 0


Избор на делегати на Конгрес:

1. Константин Качулев с УИН 0110000154

2. Елица Петрова-Кирлиева с УИН 0110000214

3. Евгени Антонов с УИН 0110000189

4. Мария Димчева с УИН 0110000251

5. Цецка Алексиева-Джабирова с УИН

6. Илияна Парпелова-Метушева с УИН 0110000273

7. Антония Николова с УИН 0110000010

8. Катина Илчова с УИН 011000023810

9. Валентина Пешева с УИН 0110000132

10. Милка Николова с УИН 0110000144

11. Катя Бояджиева с УИН 0110000147

12. Христина Чимева с УИН 0110000107

13. Наджибе Топова с УИН 0110000311

14. Надежда Димитрова с УИН 0110000143

15. Марияна Балтаджиева с УИН 0110000042

16. Соня Антонова с УИН 0110000188

17. Йоана Стойкова с УИН 0110000304

Избор на резервни делегати на Конгрес. Избрани за 3 /трима/, квотата е незапълнена:

1. Зеновиа-Лика Боканиала с УИН 0110000265

2. Небие Хаджи с УИН 0110000233

3. Веселка Гаврилова с УИН 0610000140Гласували „За“: 21

Гласували „Против“:0

Гласували „Въздържал се“:0


т. 8. Разни.

Други вътрешно-организационни въпроси (за дискусия и решение).

Дискусия:

1. НЗОК и новите договори. Изискване за увеличаване на таксата за обработка на рецепти предвид признатата инфлация от около 20%.

2. Предложение от маг.-фарм. Константин Качулев към кмета на община Благоевград за финансиране на нощна смяна на аптеките. Задача за ОС за изчисляване на разходите по нощна смяна от 22:00 до 6:00 ч.

Решение: Разходите за нощна смяна на аптека в периода 22:00 до 6:00 ч.

Председателя на събранието обяви край на заседанието в 13:30ч.


9 views0 comments

Recent Posts

See All

Дневен ред на Общото събрание на 27.01.2024г.

1. Откриване на общото събрание - Приветствие от председателя - Уведомление за целите и предстоящите точки от дневния ред 2. Гласуване на 3 дати за редовно заседание на УС на РФК-Благоевград - Предста

Comments


bottom of page