top of page
Search

Заседание на комисията по изработването на Областна аптечна карта - Благоевград

На 09.11.2022 г. в Конферентната зала на Областна администрация Благоевград се проведе първо заседание на новосформираната комисия, ангажирана с изработването на Областна аптечна карта (ОАК) на област Благоевград. Председател на комисията е областният управител на област Благоевград.

На заседанието присъстваха заместник областният управител – Слави Христов, Красимира Крумова- гл. експерт в Областна администрация – Благоевград, представители на Регионалната колегия на Българския фармацевтичен съюз, на Българска асоциация за закрила на пациентите, на общините, както и представители от Регионална здравна инспекция – Благоевград и Районна здравноосигурителна каса – Благоевград. Министърът на здравеопазването утвърди със своя заповед Методика, въз основа на която да се изработват областни аптечни карти, необходими за съставянето на Националната аптечна карта. Целта на Областната аптечна карта е да проследи актуалното състояние на аптечната мрежа по видове дейности и обезпечеността с работещи магистър-фармацевти и помощник-фармацевти. Ще съдържа данни за географско-демографската характеристика на областта, здравно-демографската характеристика на населението в областта, структура и потребление на лекарствени продукти за домашно лечение от населението на територията на областта, броя, видовете дейности и разпределението на откритите аптеки на територията на областта и др. Към всяка областна аптечна карта е необходимо да бъде изготвено становище относно нужния минимален брой аптеки, както и за необходимия минимален брой на работещи магистър-фармацевти и помощник-фармацевти в аптеки, които се определят съобразно потребностите на населението в областта, за да се осигури нужното обслужване на населението с лекарствени продукти и медицински изделия.

По време на първото заседание бяха набелязани стъпките, разпределени отговорностите и определени сроковете за събирането, обобщаването и анализирането на информацията, необходима за изготвянето на ОАК.

Всички членове на комисията декларираха готовност за събирането на първичната информация за аптеките и за работещите фармацевти и помощник-фармацевти.

Въз основа на всички областни аптечни карти ще бъде направена и Националната. Тя ще проследи моментното състояние на аптечната мрежа в страната и броя на работещите фармацевти и помощник-фармацевти.

На следващото заседание на комисията ще бъдат представени обобщените данни. Крайният срок за изготвянето на Областната аптечна карта е 30 ноември 2022 г.

Маг.фарм. Евгени Антонов пое ангажимент да кооердинира действията по събиране на информации от аптеките, а д-р Качулев да анализирам резултатите, заедно с експерти от Областна администрация, с което да се оформи становището по Областната аптечна карта.
15 views0 comments

Recent Posts

See All

Дневен ред на Общото събрание на 27.01.2024г.

1. Откриване на общото събрание - Приветствие от председателя - Уведомление за целите и предстоящите точки от дневния ред 2. Гласуване на 3 дати за редовно заседание на УС на РФК-Благоевград - Предста

Comments


bottom of page