top of page
Search

ДЕКЛРАЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ

от магистър-фармацевтите, членове на Регионална фармацевтична колегия - Благоевград, приета на кръгла маса на тема "Проблемите в аптеките – отдолу нагоре" проведена в гр. Сандански, комплекс "Медите", на 15.05.2022 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ


Ние фармацевтите, редовни членове на Регионална фармацевтична колегия – Благоевград,


Обезпокоени


от непрекъснато влошаващата се среда за работа в и управление на аптеката;

от непрекъснато изменящото се законодателство без оценка на влиянието върху финансовото състояние на аптеките;

от непрекъснато повишаващото се очакване аптеката да поема социалната роля на държавата;

от непрекъснато повишаващите се цени на външни услуги за аптеките, необходими за осъществяване на дейността,


считайки, че чистият пазарен модел на лекарствоснабдяването, целящо повече продажби за повече печалба е изчерпан;


Декларираме следното:


  1. Не сме съгласни да заплащаме всякакви видове такси към фирмите предоставящи аптечно-складов софтуер, без да може тези, които ни регулират и вменяват разходи – законодатели и изпълнителна власт, нормативно да осигурят и приходите в аптеките.

  2. Настояваме Български фармацевтичен съюз да изисква от Българската организация за верификация на лекарствата, като неин член да създаде механизъм за финансиране на процесът по верификация на лекарствата, както е регламентирано в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и Делегиран Регламент (ЕС) 2016/161 на Комисията. Не сме съгласни да заплащаме месечни и годишни абонаменти за тази дейност.

  3. Не сме съгласни да поемаме допълнителните разходи за въвеждане на електронизация в аптеките, изисквани от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и европейското законодателство. В писмо отговор на Европейската комисия към Инициативен комитет от магистър-фармацевти, чийто член и Регионална фармацевтична колегия – Благоевград, ясно и еднозначно ни беше обяснено, че такива разходи по електронизация и верификация са предвидени в различни фондове на Европейския съюз.

  4. Предлагаме ревизия на модела на ценообразуване на лекарствата, който е опорочен и лишава свръх регулираните аптеки от законовите надценки. Вместо да се облекчават административно, на аптеките се вменяват все повече изисквания, което ги декапитализира.

  5. Изискваме от Български фармацевтичен съюз да подобрят условията на типовия договор за аптеките, който договарят с Националната здравноосигурителна каса.

  6. Настояваме за фиксиране на цените на лекарствата по лекарско предписание на нормативно определените цени по моделът в Португалия, Испания, Италия, Гърция и други, което в съчетание със социално значимата дейност извършвана от аптеката ще доведе до повишаване нивото на информираност на пациента, понижаване разходите на публичните средства изразходвани от обществения фонд и подобряване на терапията на пациента и повишаване на доверието към високо квалифицираната фармацевтична грижа.

  7. Всички наши изисквания целят подобряване качеството и количеството на фармацевтичните грижи, които ние фармацевтите полагаме за нашите пациенти.

29 views0 comments

Recent Posts

See All

Дневен ред на Общото събрание на 27.01.2024г.

1. Откриване на общото събрание - Приветствие от председателя - Уведомление за целите и предстоящите точки от дневния ред 2. Гласуване на 3 дати за редовно заседание на УС на РФК-Благоевград - Предста

Comments


bottom of page